Пластмаси – законодателство и практика

„Оценка на ефективността и ефикасността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и предложения за подобряване“ е брошура, издадена по проект „Пластмаси – законодателство и практика“, изпълняван от Българската стопанска камара и Българската камара на химическата промишленост. Проектът е финансиран от Операативна програма „Добро управление“.

Брошурата не се продава и е свободна за онлайн ползване (вж. по-долу)!

Описание