Завършили сте книгата си. Прочели сте я няколко пъти внимателно, програмата за правописна корекция не открива грешки и всичко изглежда, че е наред, но едва ли е така. Дори най-опитните автори неизбежно допускат грешки, неясни или двусмислени изрази, несполучлив изказ, неподходящи словосъчетания и др.
Помнете, че никоя програма за правописна корекция не е напълно надеждна! Какво става, ако в резултат на грешка е получена друга валидна дума? Например, вместо „вика“ сте написали „вина“ или вместо „през“ сте написали „праз“. Програмата за правописна корекция няма да открие грешка, защото думите „вина“ и „праз“ са валидни, съществуващи, но не това са правилните думи за Вашия контекст.
Авторът трудно забелязва съществуващите недостатъци в собствения си текст, но професионалният редактор е специалист по откриването и коригирането им. Ако текстът не мине през такъв специалист, после читателите ще открият грешките, а това не е никак добре за автора. След като сте вложили труд, вдъхновение и идея в творбата си, едва ли бихте искали да я посрамите, заради дефекти, които ще дразнят читателското око.
Редакцията и коректурата са две различни задачи и са различни етапи от процеса на издаване на една книга. Редактирането дава възможност да подобрите стила на Вашето произведение, докато коректурата е последна проверка, която гарантира съвършенството преди публикуване.

Какво е редакция?

Редактирането се прави от редактор, който ще Ви предложи подобрения по отношение на стила на писане, изказ и богатство на езика, премахване на неточности, неправилни езикови конструкции и др., така че да направи начина на изразяване по-ясен.Какво е коректура?

Коректурата е процес на коригиране на езикови грешки в писането, като граматически, правописни, пунктуационни и др. Коректурата е изключително важна за всяко печатно издание, тъй като неточностите могат да подкопаят въздействието на написаното и дори доверието към автора. Помнете, че коректурата е задължителна (!), дори ако смятате, че пишете граматически правилно – няма книга, която да не се нуждае от професионалното око на коректор.

Редакцията и коректурата включват широк спектър от дейности, които се извършват с цел осигуряване на качествен и професионален текст, готов за публикуване и четене от аудиторията.

Граматическа корекция: Проверка на текста за граматични грешки – правописни и пунктуационни грешки, вкл. правилното използване на запетаи, точки, интервали и други знаци за пунктуация, съгласуване и членуване, разделно, слято и полуслято писане, и др.

Синтактична корекция: Текстът се анализира за логическа структура и последователност на изложението, изреченията и параграфите да са лесни за разбиране, а информацията да е логически подредена.

Семантична корекция: Текстът се анализира за правилност на използваните думи и тяхното значение. Редакторите проверяват дали използваните термини са точни и съответстват на контекста на текста.

Стилистична редакция: Този етап включва подобряване на стила на писане, за да се постигне по-добра четливост и изразителност. Редакторите могат да променят неподходящи изрази, да добавят разнообразие в използваните изрази и да осигурят хармоничен и съгласуван стил.

Форматиране: Редакторите се грижат за правилното форматиране на текста, включително размер на шрифта, разделение на глави и параграфи, употреба на курсив или удебелен текст и други типографски аспекти.

Редактиране на заглавия и подзаглавия: Заглавията и подзаглавията се редактират, за да бъдат информативни и привлекателни, като същевременно отразяват съдържанието на съответните раздели.

Проверка на илюстрации и таблици: Редакторите се уверяват, че всички илюстрации, таблиците и други графични елементи са правилно подредени в текста и имат подходящо описание.

Финална проверка: Преди окончателната предавка на текста за публикуване се извършва последна проверка, за да се уверят, че всички корекции са били направени коректно и че няма останали грешки.

В нашия екип работят утвърдени специалисти с филологическо образование и голям опит в редактирането на текстове от различен тип и стил.
Цените ни за редакция започват от 5 лв. без ДДС за стандартна страница, а за коректура – от 1 лв. без ДДС. Една стандартна страница е 1800 знака.